Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for eksterne forhold i Agape Indien Danmark

1: Generelt

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige oplysninger, som du giver til Agape Indien Danmark (AID), og/eller som AID indsamler om dig, enten som led i et medlems-, sponsor-, bidragyderforhold eller som bruger af AID´s tjenester, herunder ved besøg på AID´s hjemmeside. I denne politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger AID indsamler, hvordan dine oplysninger håndteres, og hvor længe de opbevares m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig, såfremt der er oplysninger i denne politik, som du ikke kan acceptere. På AID’s hjemmeside vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af denne politik.

2: Dataansvarlig 

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Agape Indien Danmark

Th. Bangsvej 19, 5620 Glamsbjerg

CVR: 35561862

Mail: mail@agapeindien.dk

www.agapeindien.dk

2.2 Den overordnede retslige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

I tillæg hertil er Databeskyttelsesloven Lov 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til AID´s bestyrelse (udpeget ansvarlig), som er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

3: Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretslige begreber:

PersonoplysningerEnhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person. 
DataansvarligDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. 
DatabehandlerDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. 
BehandlingEnhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, for eksempel indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen. 
Særlige kategorier afpersonoplysninger(Personfølsomme oplysninger.)Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person. 
PersondataforordningenEuropa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. 
DatabeskyttelseslovenDatabeskyttelsesloven Lov 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

4: Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Har du et tillidshverv, er sponsor, bidragyder, deltager i et AID-arrangement, bruger af AID´s hjemmeside eller andre af AID´s tjenester, er AID forpligtet til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at AID dels kan give dig de ydelser, du efterspørger og dels leve op til de forpligtelser, AID har som en kristen organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – din eventuelle deltagelse i rejser/arrangementer ved AID, og/eller når AID skal administrere dine eventuelle abonnementer eller tillidshverv. Det kan også være i forbindelse med, at AID gerne vil sende dig informationer om organisationens arbejde og dine gaver eller anden relevant information.

5: Personoplysninger som AID behandler om dig

5.1 Disse oplysninger indsamler AID direkte fra dig: 

5.1.1 Når du er medlem, sponsor, bidragyder eller deltager i en rejse/et arrangement ved AID, indsamler AID følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, tilhørsforhold til menighed. Oplysninger om dit CPR-nr. indsamles desuden, hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, eller hvis AID har en indberetningspligt.

Såfremt der oprettes en Betalingsserviceaftale, registreres registrerings- og kontonummer, og efter godkendelse af Nets oprettes der et Betalingsservicenummer.

Relevant mailkommunikation og relevante notater fra anden kommunikation gemmes for at sikre overblik, historik og for at sikre, at AID har den nødvendige dokumentation.

5.1.2 Når du annoncerer i et af AID´s medier, indsamler AID dit navn, adresse og din mailadresse. 

5.1.3 Når du besøger AID´s hjemmesider, indsamler AID ikke personlige oplysninger, men alene IP-adresser. Såfremt der bruges formularer via hjemmesiden, indsamles de oplysninger, du udfylder via formularen, se punkt 5.1.1. 

5.1.4 Som registreret i AID’s datasystemer er man som udgangspunkt registreret i en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger), idet man betragtes som værende i kontakt med en religiøs forening.

5.2 Disse personoplysninger indsamler AID fra andre om dig:

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendig at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra SKAT, hvor AID, efter samtykke fra dig, kan indhente årsopgørelser, hvis du har et procent-gavebrev. Det kan også være offentlige tilgængelige websites, som eksempelvis Krak, som AID’s medarbejdere kan søge på adresser, såfremt breve kommer retur. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at sikre så valide data i vores system som muligt.

6: Cookies

På AID’s hjemmesider gøres der brug af cookies til at føre statistik over, hvor mange der besøger hver side for at optimere navigation og info på hjemmesiden. Desuden bruger AID cookies til at målrette oplysninger om vores arbejde på Facebook.

Google og Facebook kan sammenholde data fra AID’s hjemmesider med data, som de indsamler fra din øvrige internetaktivitet og danne en profil af dig ud fra det.

AID’s cookiepolitik kan findes her: Cookiepolitik

7: Sådan behandler AID dine personoplysninger

7.1 Dine personoplysninger bruges til forskellige formål afhængig af, om du  er sponsor, bidragyder, deltager i et AID-arrangement, registreret med et tillidshverv eller bruger af AID´s hjemmeside.

7.1.1 Er du sponsor hos AID, anvender AID dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • kunne håndtere administration af sponsoratet til dig
 • kunne sende dig informationsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov kunne udveksle informationer med GSS, som er AID’s samarbejdspartner. Der udveksles følgende informationer:
 • Navn
 • Adresse
 • Emailadresse
 • Telefonnr.

7.1.2 Er du bidragyder til AID, anvender AID dine personoplysninger til at:

 • administrere dine persondata
 • administrere indbetalinger
 • sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag
 • indberette bidrag til SKAT, så det kan fremgå af din årsopgørelse
 • sende dig informationsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

7.1.3 Er du alene deltager i en rejse eller et arrangement ved AID, anvender AID dine  personoplysninger til at:

 • registrere din tilmelding
 • fremsende information til dig
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • videregive din tilmelding til arrangøren af rejsen/arrangementet

7.1.4 Er du alene registreret, fordi du bestrider et tillidshverv ved AID, anvender AID dine  personoplysninger til at:

 • administrere dine persondata
 • sende dig nødvendigt informationsmateriale
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • evt. stille funktionaliteterne på vores intranet og drev til rådighed for dig

7.1.5 Er du annoncør på en af AID´s platforme, anvender AID dine personoplysninger til at:

 • administrere dine persondata
 • administrere indbetalinger

7.1.6 Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender AID dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på AID’s hjemmesider til rådighed for dig
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmesider
 • optimere vores hjemmesiders indretning

8: Hvorfor har AID lov til at behandle oplysninger om dig?

8.1 Når du bliver registreret af AID, giver et bidrag til AID, er med på en rejse/arrangement eller indgår anden form for aftale med AID, behandler AID dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. AID kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du eksempelvis har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at AID kan opfylde sin aftale med dig eller for at kunne håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale.

 8.2 AID har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, hvis vi har en  legitim interesse i at behandle oplysninger om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6,  stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dem.

 8.3 AID har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger såsom navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse for at give dig informationer om organisationens arbejde og dit engagement med AID, i henhold til de til enhver tid gældende regler for markedsføring og udarbejde diverse statistikker om antal medlemmer, køb, bidrag, besøgende på hjemmeside m.v. Den legitime interesse er at sikre, at AID har de rigtige data om dig for at kunne forvalte denne opgave.

8.4 I visse tilfælde er AID desuden retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig.

Det kan eksempelvis være til dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. AID er juridisk forpligtet til blandt andet at gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan også være i forbindelse med indberetninger af fradragsberettigede bidrag til SKAT. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven. AID skal desuden bruge konto- og registreringsnummer, når der oprettes en betalingsserviceaftale, hvorfor AID har en legitim interesse i disse oplysninger. 

8.5 Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til AID, er grundlaget for behandlingen Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet AID ikke arbejder med gevinst for øje, men med religiøst sigte. Behandlingen af dine følsomme oplysninger foretages som led i AID’s legitime aktiviteter. Behandlingen af dine oplysninger sker under den betingelse, at du nu eller tidligere har været eller er bidragsyder, sponsor, deltager på en rejse/arrangement, bestrider et tillidshverv i organisationen eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med AID. 

8.6 Er du ikke sponsor, bidragyder eller deltager på en rejse/et arrangement ved AID, men eksempelvis blot bruger af vores hjemmeside, har AID – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores Cookiepolitik.

9: Deling af dine personoplysninger

 9.1 AID deler dine personoplysninger med de leverandører, serviceleverandører, teknisk support og samarbejdspartnere, som bistår os. De er:

 • Collectaz, Haraldsvej 60 B, 2. sal, 8960 Randers SØ
 • Navision, Naviworld Denmark Aps, Vallensbækvej 22A, 2605 Brøndby
 • NETS Danmark A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup
 • Revisor, Steffen Grønborg, Registreret revisor, Vesterbro 9, 4500 Nykøbing Sj.
 • Arbejdernes landsbank, Vesterbrogade 5, 1502 København V
 • Vores hjemmesidefirma
 • Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Google, herunder Youtube, Skt. Petri Passage 5 1165 København
 • GTSSS H.No. 5-59, Peddathanda, Khammam Rural, Khammam, Pin: 507003, Telangana State, India. 

9.2 I tillæg til ovenstående deler AID dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil,  som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, som eksempelvis SKAT. 

9.3 Hvis du deltager i en rejse eller et arrangement i AID, deler vi dine oplysninger med de personer, som står for rejsen og arrangementet i AID.

10: Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 AID opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

10.1 Har du købt rejse eller deltaget i arrangement, hvor du har indbetalt et beløb til AID, opbevares dine personoplysninger i indeværende år + 5 år fra sidste indbetaling.

10.2 Er du bidragyder opbevares dine personoplysninger i indeværende år + 5 år fra sidste  indbetaling.

10.3 Er du registreret i AID alene pga. et tillidshverv opbevares dine personoplysninger, så længe du har tillidshvervet.

10.4 Når du opretter/indsender et testamente til AID, opbevarer vi testamentet i et aflåst arkivskab. Testamentet opbevares i 5 år, efter boet er skiftet jf. bogføringsloven.

10.5 Hvis du ønsker at blive slettet, for ikke at blive kontaktet igen, gemmer AID dine kontaktinformationer med besked om, at du ikke ønsker at blive kontaktet. På den måde sikres det, at du ikke bliver kontaktet. Har du haft indbetalinger til AID, er AID forpligtet på at beholde disse oplysninger om dig i indeværende år + 5 år, jf. bogføringsloven.

11: Dine rettigheder

11.1 Indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som AID behandler om dig. Du kan skriftligt anmode om indsigt i de personoplysninger, AID har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Din indsigtsanmodning efterkommes så hurtigt som muligt.

11.2 Berigtigelse og sletning:

Du har ret til at anmode om rettelse, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, AID behandler om dig. Din anmodning efterkommes så hurtigt som muligt i det omfang, det er nødvendigt og lovligt. Hvis AID – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, bliver du kontaktet. 

11.3 Begrænsning af behandling:

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. 

11.4 Dataportabilitet:

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

11.5 Indsigelsesret:

Du har ret til at bede AID om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. 

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke:

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. 

11.7 Du kan skrive til mail@agapeindien.dk hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af rettighederne i 11.1-6. 

11.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12: Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til AID, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at AID ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

13: Sikkerhed

AID’s behandling af personoplysninger er underlagt AID’s ”Politik for sikker opbevaring af persondata”. Denne politik indeholder regler for gennemførelse af risikovurdering af AID’s behandlingsaktiviteter. AID har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles frem til sletning, ligesom AID alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14: Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med AID’s behandling af dine personoplysninger, kan du klage. Dette gøres i første omgang til AID´s bestyrelse, (dataansvarlige) på mail: mail@agapeindien.dk

Du kan også klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

15: Opdatering af denne politik

AID er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af person-oplysninger og databeskyttelse. Denne politik gennemgås derfor regelmæssigt for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. AID forbeholder sig retten til løbende at ændre nærværende politik. En opdateret version af denne politik vil altid kunne findes på AID´s hjemmeside.

Denne politik er senest opdateret 30. juni 2023.